V Benešově nad Ploučnicí 14. 12. 2020

PLÁN  ZIMNÍ  ÚDRŽBY MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍ

Podle kterého se řídí snižování následků nepřízně počasí pro rok 2021
Organizace : Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění a podle vyhlášky č.104/1997,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích je pro zimní údržbu na území města Benešov nad Ploučnicí stanoven následující plán.

1. MECHANIZACE

traktor Zetor 7211 vlečený pluh, traktor Zetor MAJOR nesená přední radlice + sypač SaMASZ, Multicar M26 nesená přední radlice,  Antonio Carraro nesená radlice + sypač.

2.ORGANIZACE  SLUŽBY

Každý pracovník, který se podílí na zimní údržbě města, má v pracovních dnech upravenou pracovní dobu od 04.00hod. do 12.30hod.Ve dnech volna a pracovního klidu je  pohotovost od 04.00hod do 22.00hod. Pohotovost vyhlašuje ředitel, nebo pověřený technik organizace.

V případě celodenních nepříznivých podmínek (trvalé sněžení, tvoření náledí) mají pracovníci povinnost celodenní služby za odměnu dle platových předpisů. Ostatní pracovníci  provádějí  úklidové  a posypové práce ve své řádné pracovní době podle aktuální potřeby. Změny v obsazení služeb jsou povoleny jen v nutných případech (nemoc) a musí být včas  nahlášeny řediteli organizace.

3.POVINNOSTI  pracovníků 

Každý pracovník má povinnost po celou dobu své služby dodržovat pracovní dobu a pracovní pohotovost a při trvalém sněžení nebo tvorbě náledí zajišťovat potřebné práce i mimo dobu stanovenou pro pohotovost. V případě kalamitní situace jsou zapojeni všichni pracovníci organizace nepřetržitě, přičemž operativní střídání zajišťuje ředitel, nebo pověřený technik organizace. Mechanizace musí být v garáži, provozuschopná a vozidla musí být natankována.

4.POSYPOVÉ  MATERIÁLY

říční písek – tříděný – frakce 0-8

jemný štěrk – frakce –  2 – 5

říční písek + sůl – pouze v nutných případech

Posyp je prováděn pomocí závěsného rozmetadla a sypače traktorem ZETOR MAJOR, traktoru Antonio Carraro. V místech nepřístupných mechanizaci se provádí ruční posyp. Plužení a posyp chodníků je prováděn malotraktorem Antonio Carraro s čelní radlicí a sypačem.

5.POŘADÍ  DŮLEŽITOSTI  ÚDRŽBY VOZOVEKVozovky v 1.pořadí :

Jedná o ulice: Družstevní,  Sídliště, Opletalova, Komenského, Cihelní, nám.Míru, Čapkova, Nerudova, Žižkova, Nádražní, Sokolský vrch, Dvořákova, Krátká, Čs.armády, Sokolovská.

Na těchto vozovkách je započato snižování následků nepřízně počasí do 4 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti.

Údržbu průtahových komunikací (Děčín – Č.Lípa ; Děčín – Česká Kamenice), provádí SÚS Děčín.

Vozovky ve 2.pořadí :

Táborský vrch, Smetanova, Wolkerova, Pod Ostrým, Boženy Němcové, Novina, Příčná, Kostelní, Zámecká, pod Táborským vrchem, Vilová, příjezd ke garážím nad sídlištěm, Bezručova, Pod vyhlídkou, Kamenná, Tkalcovská, Valkeřická. Na těchto vozovkách je započato snižování následků nepřízně počasí do 12 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti

Vozovky ve 3.pořadí :

Ostatní obslužné komunikace a příjezdové cesty k objektům. Přístupové cesty v osadě Ovesná se budou udržovat plužením, pouze však v závislosti na provedení údržby silnice III.třídy na Dobrnou ze strany SÚS. Na těchto vozovkách je započato snižování následků nepřízně po ukončení údržby komunikací v  1 .  a   2.  pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

5.1. POŘADÍ  DŮLEŽITOSTI  ÚDRŽBY CHODNÍKŮ

Chodníky v 1. Pořad

Ulice: Nádražní, most přes Ploučnici, Děčínská, sídliště, náměstí Míru, Táborský vrch, pod ZVŠ, lávka za koupalištěm, chodníky na nové komunikaci obchvatu města, chodník mezi hřištěm a Budovou bývalého Benaru, cesta přes zámek na Táborský vrch, Cihelní.

Na těchto chodnících je započato snižování následků nepřízně počasí do 4 hodin od vzniku závady ve schůdnosti.

Chodníky v 2. Pořadí

Ulice : Žižkova, Smetanova, Pod Ostrým, Boženy Němcové, Wolkerova, Krátká, Čsl. armády , Českolipská, Novina, Kostelní , Zámecká, na Studánce .

Na těchto chodnících je započato snižování následků nepřízně počasí do 4 hodin od vzniku závady ve schůdnosti.

Chodníky ve 3. Pořadí

Ulice : Sokolský vrch, Pivovarská, Čapkova, Nerudova, Dvořákova, Příčná, Alšova, Heřmanovská, Tkalcovská, Kamenná, Bezručova, Vilová, Valkeřická.

Na těchto chodnících je započato snižování následků nepřízně počasí po ukončení údržby chodníků 1. a 2. pořadí, nejpozději však do 48 hodin. od vzniku závady ve schůdnosti.

6.ZPŮSOB  ÚDRŽBY

Údržba komunikací se provádí strojově,  plužením a v případě nutnosti následným posypem. Chodníky se uklízí strojově, nebo  ručním odklizením sněhu popř. posypem. V případě překážky na vozovce, která brání údržbě, např. odstavené vozidlo, zapíše posádka tuto skutečnost do denního listu zimní údržby.  Škoda způsobená znemožněním úklidu přechází na viníka.

7.VEDENÍ  DENÍKU

Před zahájením úklidových prací obdrží příslušný zaměstnanec list zimní údržby, do kterého je nutné uvést: povětrnostní podmínky, nasazenou techniku a osoby. Dále se v zápisu uvede čas zahájení prací a jejich ukončení, příp. problémy vzniklé v průběhu služby.

8. ZODPOVĚDNOST

Za organizaci techniky potřebné k snižování následků nepřízně počasí zodpovídá technik dopravy p. Hadrovský, za organizaci zaměstnanců na ruční snižování následků nepřízně počasí odpovídá technik komunálních činností p. Dubský.

KONTROLNÍ  ČINNOST Kontrolu provádí ředitel organizace. Ing. Pavel Košnar.

Kontrolu stavu komunikací provádí, zejména při nočních službách Městská policie v případě vzniku mimořádné situace zajistí oznámení řediteli organizace.

Kontrolu průběžně provádí i a starosta a místostarosta města.

Tento plán zimní údržby je přílohou obecně závazné vyhlášky města číslo 2/1997 o místních komunikacích a může být každoročně  aktualizován v závislosti na nově vzniklých podmínkách a potřebách.

Ing Pavel Košnar
ředitel
Služby města Benešov nad Ploučnicí příspěvková organizace

M: 602 281 743

P: reditel@sluzbymesta.cz